UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Giao thông Vận tải

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND và HĐND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình so 98/TTr-SGTVT ngày 12/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối họp với Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3171/2001/QĐ-UB-TC ngày 24/12/2001 cua UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UBND TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH

Lê Văn Chất

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

(Ban hành kèm theo Quyết định số04/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007)

______________

Điều 1. Chức năng

Sở Giao thông - Vận tải Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải gồm: Đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo, toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông -Vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh ban hành hoặc trực tiếp ban hành các văn bản theo thẩm quyền để thi hành các văn bản pháp luật và các chính sách về giao thông vận tải tại địa phương.

Phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật về giao thông - vận tải, an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức quản lý duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ hệ thống giao thông của địa phương tỉnh giao quản lý và của quốc gia do Trung ương ủy thác.

4. Thiết lập và thông báo, chỉ dẫn mạng lưới giao thông do tỉnh trực tiếp quản lý và Trung ương ủy thác; áp dụng các quy định của Bộ Giao thông - Vận tải về tải trọng và đặc tính kỹ thuật của phương tiện được phép vận hành trên mạng lưới giao thông, bảo đâm an toàn kết cấu công trình giao thông.

5. Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu trên các tuyến giao thông được giao quản lý.

Tổ chức việc thẩm định để trình Hội đồng thẩm định tỉnh xét hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền về các luận chứng cấp phép cho xây lắp các công trình vượt đường giao cắt... có liên quan đến kết cấu và ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn giao thông của cầu, đường.

6. Tổ chức kiểm định định kỳ và đề xuất trình UBND tỉnh phân loại cầu, đường, cấp đường để cấp phép sử dụng, khai thác hoặc đình chỉ khai thác sử dụng các công trình, các tuyến giao thông do tỉnh trực tiếp quản lý.

7. Chỉ đạo việc phối họp các lực lượng vận tải của địa phương, ổn định tuyến vận tải hàng hóa và hành khách, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao
thông vận tải, người và tài sản hoạt động trên mạng lưới giao thông do tỉnh quản lý.

8. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về giao thông vận tải trên địa bàn, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng lãng phí theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh.

9. Chủ trì lập các dự án đầu tư về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; thực hiện các họp tác quốc tế về lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

10. Tổ chức chỉ đạo xây dựng các công trình giao thông của tỉnh theo đúng quy trình, quy chế quản lý xây dựng cơ bản. Thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. Quản lý chất lượng công trình XDCB giao thông trong phạm vi của tỉnh.

11. Xét duyệt thiết kế và thẩm định thiết kế, tổng dự toán các công trình, các dự án cải tạo, sửa chữa, phục hồi, đóng mới và sản xuất các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải trong phạm vi được giao. Trình hội đồng thẩm xét và giám định cấp tỉnh đối với các công trình trên hạn ngạch hoặc quan trọng.

12. Đăng ký và kiểm tra kỹ thuật các phương tiện thi công cơ giới, các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy theo quy định. Tổ chức sát hạch cấp giây phép lái xe, đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề trên phương tiện thủy nội địa theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải.

13. Làm nhiệm vụ thường trực ban an toàn giao thông tỉnh.

14. Trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở; quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Họp tác xã thuộc Ngành giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý-biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, và chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác giao thông vận tải đối với UBND các huyện, thị xã.

17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

18. Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải và tổ chức thực hiện.

19. Quản lý tài chính, tài sản của Sở Giao thông Vận tải theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy.

1. Lãnh đạo Sở: Gồm giám đốc và các phó giám đốc

- Giám đốc Sở là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về mọi hoạt động của ngành.

- Các phó giám đốc được giám đốc phân công thực hiện một số công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc về các nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các cơ quan, phòng tham mưu:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Quy hoạch - kế hoạch

- Phòng Quản lý giao thông

- Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái

- Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

3. Các đơn vị sự nghiệp

- Ban quản lý và điều hành dự án giao thông Hà Tĩnh

- Ban quản lý Dự án phát triển giao thông nông thôn Hà Tĩnh

- Ban quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh

- Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh

- Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra, các phòng và các đon vị sự nghiệp do giám đốc Sở quyết định sau khi có sự thỏa thuận của Sở Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, phó phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của Sở thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Biên chế: Biên chế các cơ quan hành chính, đon vị sự nghiệp của Sở hưởng lương từ ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ ban hành quy chế làm việc của cơ quan; sắp xếp bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù họp với yêu cầu nhiệm vụ, Sở Giao thông Vận tải thống nhất với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Chất