QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 04/2008/QĐ-BNV NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2008

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNGCHỨC

NGÀNH THANH TRA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chínhphủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quannhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNội vụ;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ tại công văn số 1889/TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêuchuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra và xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Công chức – Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêuchuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra (có bản tiêu chuẩnnghiệp vụ kèm theo), gồm:

1. Thanh tra viên cao cấp Mã số ngạch 04.023

2. Thanh tra viên chính Mã sốngạch 04.024

3. Thanh tra viên Mãsố ngạch 04.025

Điều 2. Tiêu chuẩnnghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra là căn cứ để thực hiện việc tuyểndụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức ngành thanh tra. Các Bộ, cơ quanngang Bộ căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh traquy định tại Quyết định này hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối vớicông chức thanh tra chuyên ngành mình quản lý.

Điều 3.Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyếtđịnh số 818/TCCP-VP ngày 21 tháng 10 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêuchuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra Nhà nước.

Điều 4. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ

CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số04/2008/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. THANH TRA VIÊN CAO CẤP

1. Chức trách:

Thanh tra viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ củacác cơ quan Thanh tra nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, thực hiện quyết địnhthanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan Thanh tra nhà nước. Thanh tra viêncao cấp được giao trực tiếp hoặc chủ trì thanh tra các vụ việc có quy mô lớn,tình tiết rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; khi tiến hànhthanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủtrưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh tra.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việcthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền đượcgiao;

- Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơquan, đơn vị hữu quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụviệc thanh tra được giao;

- Xây dựng báo cáo kết luận thanh tra làm rõ đúng sai,nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạtđộng quản lý đối với các ngành, lĩnh vực hoặc các địa phương;

- Tham gia tổng kết, đánh giá các cuộc thanh tra lớn, phứctạp, cuộc thanh tra diện rộng được giao;

- Chủ trì tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thanhtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng; bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho thanh tra viên chính;

- Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnquy định tại Khoản 1, Điều 40 và Điều 50 Luật thanh tra;

3. Năng lực:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước, các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hộitrong từng thời kỳ, từng ngành, từng lĩnh vực;

- Am hiểu sâu, rộng tình hình kinh tế - xã hội trong nước vàtrên thế giới; nắm vững các nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhànước trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Có kiến thức sâu rộng chuyên môn, nghiệp vụ nhiều chuyênngành; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanhtra; có khả năng tổ chức, điều hành thanh tra viên chính thực hiện nhiệm vụthanh tra được giao;

- Chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu lý luận về chuyên mônnghiệp vụ; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu chuyên mônnghiệp vụ để đào tạo, bồi dưỡng cho thanh tra viên chính, cán bộ quản lý củacác tổ chức thanh tra;

- Có năng lực phân tích, khái quát, tổng hợp những vấn đềthuộc phạm vi quản lý của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

4. Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên caocấp;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạchchuyên viên cao cấp;

- Có trình độ cao cấp lý luận chính trị;

- Có ngoại ngữ trình độ C trở lên (1 trong 5 thứ tiếng: Anh,Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức);

- Có trình độ tin học văn phòng

- Có thâm niên ở ngạch thanh tra viên chính hoặc tương đươngtối thiểu là 06 (sáu) năm; nếu là cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấphoặc tương đương công tác ở cơ quan, tổ chức khác chuyển sang cơ quan thanh tranhà nước thì phải có ít nhất 01 (một) năm làm công tác thanh tra.

II. THANH TRA VIÊN CHÍNH

1. Chức trách:

Thanh tra viên chính là công chức chuyên môn nghiệp vụ củacác cơ quan Thanh tra nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiệnquyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan Thanh tra nhà nước. Thanhtra viên chính được giao trực tiếp hoặc chủ trì thanh tra các vụ việc có quy môrộng, tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực; khi tiến hành thanh traphải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quanquản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh tra.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiệncác vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộcthẩm quyền được giao;

- Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơquan, đơn vị hữu quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụviệc thanh tra được giao;

- Xây dựng báo cáo kết luận thanh tra làm rõ đúng, sai,nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạtđộng quản lý trong phạm vi ngành hoặc địa phương;

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộcthanh tra được giao;

- Có khả năng tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng; tham gia bồi dưỡngchuyên môn nghiệp vụ cho thanh tra viên;

- Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnquy định tại Khoản 1, Điều 40 và Điều 50 Luật thanh tra;

3. Năng lực:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước, nắm vững thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và quản lýkinh tế, văn hóa, xã hội, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộcthanh tra được giao;

- Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhànước trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội;

- Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnhvực được phân công; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởngđoàn thanh tra; tổ chức điều hành hướng dẫn thanh tra viên, cộng tác viên thanhtra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao;

- Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm viquản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương.

4. Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viênchính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạchchuyên viên chính;

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đươngtrở lên;

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng: Anh,Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức). Đối với công chức công tác tại các địa phương ởvùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dântộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoạingữ bằng chứng chỉ hoặc chứng nhận biết tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan cóthẩm quyền cấp;

- Có trình độ tin học văn phòng;

- Có thâm niên ở ngạch thanh tra viên hoặc tương đương tốithiểu là 09 (chín) năm; nếu là cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính hoặctương đương công tác ở cơ quan, tổ chức khác chuyển sang cơ quan Thanh tra Nhànước thì phải có ít nhất 01 (một) năm làm công tác thanh tra.

III. THANH TRA VIÊN

1. Chức trách:

Thanh tra viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ của các cơquan Thanh tra nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện quyết địnhthanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan Thanh tra nhà nước. Thanh tra viênđược giao thanh tra các vụ việc có quy mô hẹp, độ phức tạp trung bình; khi tiếnhành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủtrưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh tra.

2. Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việcthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền đượcgiao;

- Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơquan, đơn vị hữu quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụviệc thanh tra được giao;

- Lập biên bản, viết báo cáo kết luận thanh tra làm rõ đúngsai, nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp giải quyết;

- Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh trađược giao;

- Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnquy định tại Khoản 1, Điều 40 và Điều 50 Luật thanh tra;

3. Năng lực:

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra;

- Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhànước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Nắm được tình hình kinh tế - xã hội;

- Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra; có khả năng thựchiện nhiệm vụ được giao;

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạtđộng quản lý ở cấp cơ sở.

4. Trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạchchuyên viên;

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng: Anh,Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức). Đối với công chức công tác tại các địa phương ởvùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dântộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoạingữ bằng chứng chỉ hoặc chứng nhận biết tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan cóthẩm quyền cấp;

- Có trình độ tin học văn phòng;

- Có ít nhất 02 (hai) năm làm công tác thanh tra đối vớingười mới được tuyển dụng vào ngành thanh tra (không kể thời gian tập sự); nếulà cán bộ, công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương công tác ở cơ quan, tổchức khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít nhất 01 (một)năm làm công tác thanh tra.

BỘ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn