UBND XÃ HÙNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ kiểm tra các đơn vị sản xuất gạch, bãi cát xã Hùng An

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG AN

Căn cứ luật tổ chức HĐND - UBND công bố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào cuộc họp giao ban ngày 15 tháng 09 năm 2008 của UBND xã Hùng An V/v Thành lập ban chỉ đạo kiểm tra các đơn vị sản xuất gạch xã Hùng An;

Xét đề nghị của văn phòng UBND xã Hùng an,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo kiểm tra các đơn vị sản xuất gạch, bãi cát gồm các ông (bà) có tên sau.

1. Ông Vi Văn Tọng: Trưởng công xã -Trưởng ban

2. Ông Phạm Minh Tuấn: PCTHĐND - Phó ban

3. Ông Nguyễn Trung Thành: Xã đội phó - Thành viên

4. Ông Hoàng Văn Thanh: Cán bộ UNT - Thành viên

5. Mời các đồng chí trưởng thôn có đơn vị sản xuất làm thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do đồng chí trưởng ban phân công, Yêu cầu đối tượng được kiểm tra phải cung cấp cho tổ mọi số liệu, thủ tục hồ sơ cấp phép sản xuất.

Tổ kiểm tra làm việc kiêm nghiệm, khi hoàn thành xong có bán cáo cụ thể và

tự giải thể.

Điều 3. Văn phòng UBND xã và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nông Quang Thiệu