THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc miễn thuế hoạt động buôn chuyến, giảm thuế giá trị gia tăng kinh doanh các mặt hàng

lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật Thuê thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998, Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 và Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

l. Miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng đối với hoạt động buôn chuyến các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Kỷ Mão năm 1999.

2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh thương nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi trong thời gian 6 tháng.

3. Việc miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này bắt đầu tính từ ngày 01 tháng 2 năm 1999. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi nêu trên phải là các mặt hàng được sản xuất, nuôi trồng hoặc đánh bắt ở trong nước, cụ thể:

a) Lương thực bao gồm: thóc, gạo các loại, ngô khoai, sắn.

b) Thực phẩm tươi sống bao gồm: các loại thịt gia súc, gia cầm, các loại thủy sản, hải sản.

c) Các loại rau, quả tươi.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết đlnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng