BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt,

thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ "Quy chế quản lý đầu tư xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 80 /BXD-VKT ngày 20 / 01 /2000 của Bộ Xây dựng thoả thuận Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị đường dây thông tin điện lực.

Điều 2. Bộ Đơn giá này được sử dụng để lập, thẩm tra xét duyệt dự toán, giá xét thầu xây lắp và thanh quyết toán cho các công trình được phép chỉ định thầu trong công tác lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị đường dây thông tin điện lực.

Điều 3.Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực được áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/01/1999 và thay thế cho bộ Đơn giá chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3745/QĐ - KHĐT ngày 13/12/1996 của Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc các Ban quản lý dự án công trình điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Quốc Khánh