BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2008/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA CÁNBỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG NGÀNH TỔCHỨC NHÀ NƯỚC PHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căncứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danhmục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối vớicán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Danh mục các vị trí công tác củacán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổchức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi theo quy định tại khoản 21 Điều8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, gồm có:

1.Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bao gồm:

a)Thư ký hội đồng thi tuyển, xét tuyển và kiểm tra sát hạch;

b)Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tuyển dụng; tổng hợp điểm thi, thông báo tuyểndụng.

2.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ban gồm:

a)Thẩm định, tham mưu, đề xuất kế hoạch phân bổ kinh phí, chỉ tiêu đào tạo, bồidưỡng trong và ngoài nước;

b)Công tác tổ chức và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức;

c)Thẩm định, tham mưu, đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức đi học dài hạnhoặc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước.

3.Công tác thi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại đối với công chức, viênchức, ban gồm:

a)Tham mưu, đề xuất kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, viênchức;

b)Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức dự thinâng ngạch;

c)Thư ký hội đồng thi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

d)Tổng hợp kết quả điểm thi nâng ngạch;

đ)Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch

e)Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc bổ nhiệm ngạch, xếp lương sau kỳ thi nângngạch đối với công chức, viên chức;

g)Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc xếp lương, bổ nhiệm ngạch sau khi chuyểnngạch, chuyển loại đối với công chức, viên chức.

4.Công tác nhân sự và quản lý nhân sự, bao gồm:

a)Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, luânchuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉhưu, thôi việc hoặc tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b)Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc xét nâng ngạch không qua thi, nâng bậc lươngtrước thời hạn, chuyển xếp lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viênchức;

c)Thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định phân bổ chỉ tiêubiên chế đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

d)Địa bàn được phân công theo dõi về công tác nhân sự.

5.Trong trường hợp nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được phân công tạicác khoản 1, 2, 3, 4 Điều này nếu chưa đủ một vị trí công tác thì thực hiệnđịnh kỳ chuyển đổi theo nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Điều2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trícông tác và trách nhiệm báo cáo

1.Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác hoặc nhiệm vụ cụ thể được phân côngcủa cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị địnhsố 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

2.Trách nhiệm báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình và kết quả thực hiện định kỳ chuyểnđổi hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều15 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Điều3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức,viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu Văn thư, TCCB (10b).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn