>> Tải quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

 

Hà Nội ban hành khung giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở -  Ngày 08/03/2012, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, giá 01 m2 sàn xây dựng của nhà từ 05 tầng trở xuống, kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ vào khoảng 07 triệu đồng; nhà 01 tầng tường bao xây gạch, mái tôn là hơn 01 triệu đồng…Giá xây dựng mới nhà làm việc, trụ sở cơ quan được vận dụng theo giá nhà ở.

Quyết định này thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/03/2012.

Tư vấn Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành bảng giá căn cứ tính thuế trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------ 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

Số: 05/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08  tháng 3  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và

thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn

>> Xem thêm:  Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

thành phố Hà Nội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

>> Xem thêm:  Quy định mới về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ? Hoàn thuế cho chuyên gia nước ngoài ?

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa 12;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế Hà Nội tại Tờ trình số 6211/TTrLN-STC-QLCS ngày 28/12/2011 và báo cáo thẩm định số 142/STP-VBPQ ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04, số 05 kèm theo).

>> Xem thêm:  Hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Thủ tục ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND TP;

- Các PCT UBND TP;

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;

- Cổng giao tiếp Điện tử Chính phủ;

- Cục Kiểm soát VB-Bộ Tư pháp;

- Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;

- Trung tâm công báo Thành phố;

- PVP, TH, KT

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)
Nguyễn Huy Tưởng

 

>> Xem thêm:  Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập thuê ngoài thế nào ? Chính sách hoàn thuế TNCN ?