BỘ XÂY DỰNG
Số: 06/2000/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức dự toánkhảo sát xây dựng"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệmvụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ banhành Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng.

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức dự toán khảo sát xâydựng".

Điều 2:Quyết định này thay thế cho Quyết định số 177/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ trưởngBộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán khảo sát xây dựng" vàcó hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung Ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Kiểm