BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC

ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế

quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 5/4/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. Số tiền đã huy động quỹ ngày công lao động công ích đến hết ngày 31/12/2006 nhưng chưa sử dụng phải nộp vào ngân sách nhà nước; quỹ ngày công lao động công ích bằng tiền thuộc cấp nào quản lý thì nộp và ngân sách cấp đó. Việc quyết toán quỹ ngày công lao động công ích bằng tiền thực hiện theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Văn Tá