BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

THÔNG TƯ

Bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính

 đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

__________________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 6/8/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

1. Bổ sung vào phần cuối Khoản 1 Mục V của Thông tư số 27/2008/TT-BTC như sau:

a) Các chế độ quy định tại điểm 1.2.1 Tiết 1.2 Khoản 1 Mục III về phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm và nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước ngày 01/01/2006 thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006.

- Đối với trường hợp Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

b) Các chế độ quy định tại điểm 1.2.2 Tiết 1.2 Khoản 1 Mục III về phụ cấp kiêm nhiệm công tác thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức có quyết định kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định khác tại Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, hoặc các cơ quan phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Xuân Hà