ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 16/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 24/01/2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 40/TT-TC ngày 12/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho 55 đơn vị sự nghiệp có thu tỉnh Hưng Yên theo danh sách đính kèm.

Điều 2.Số liệu thu, chi của các đơn vị thực hiện theo Quyết định số 99/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2005 và các quyết định giao kế hoạch ngân sách năm 2005 cho các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu nói tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bật Khách