BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thiết kế điển hình

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia (nay là Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn) tại Công văn số 80/ NCKTQG- ĐHH ngày 04/04/2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 Tập mẫu thiết kế điển hình sau đây:

1. Thiết kế điển hình bộ phận Công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp Trung ương.

2. Thiết kế điển hình bộ phận Công sở các Sở, Ban, ngành (tỉnh, thành phố).

3. Thiết kế điển hình Công sở HĐND - UBND cấp huyện.

4. Thiết kế điển hình Công sở làm việc HĐND- UBND cấp phường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Liên