UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 84/2004/QĐ .UB ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Nghệ An;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tại tờ trình số 992/LĐTB & XH ngày 06/10/2004 Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 1009/CV .NV ngày 27 tháng 12 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An.

Điều 2. Giao cho giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, các cấp liên quan căn cứ vào các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương chỉ đạo thực hiện tốt bản Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung

QUY ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/ 2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An)

___________________

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội; Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của UBND tỉnh, đồng thòi chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiêm vụ và quyền han:

1. Nghiên cứu trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm các chương trình dự án thuộc lĩnh vực Sở quản lý phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực Lao động TB và XH đối với UBND các huyện, thành, thị xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

5. Về lao động việc làm:

5.1. Trình UBND tỉnh quyết định chương trình và các giải pháp về việc làm của tĩnh.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về lao động việc làm gồm:

- Tuyển lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động

- Các giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm; Đưa lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài; Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

- Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các hình thức trả lương trả công lao động và các chế độ vật chất khác thuộc khu vực sản xuất kinh doanh.

- Chính sách đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi.

- Huy động nghĩa vụ lao động công ích

- Các chính sách lao động việc làm khác

5.3. Cấp, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định, kiểm tra các đề án, dự án về giải quyết việc làm, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động và quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.

6. Về bảo hiểm xã hội:

- Hướng dẫn kiểm tra việc thi hành pháp luật về BHXH đối với các ngành, các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động, người lao động và tổ chức BHXH trên địa bàn tỉnh.

7. Về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

7.1. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.

7.3. Đăng ký các máy, thiết bị vặt tư, của các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7.4. Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện kiểm tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động TB và XH về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

8. Về dạy nghề:

8.1. Trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới, đề án về lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy nghề

9. Về chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công:

9.1. Thừa ủy quyền và UBND tỉnh quyết định công nhận cho các đối tượng Thương binh, Liệt sĩ và người có công với cách mạng theo quy định; Quản lý hồ sơ đối tượng sau khi được công nhận.

9.2. Tổ chức cấp phát kinh phí chi trả trợ cấp các chế độ, chính sách người có công với cách mạng thuộc nguồn kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác chi trả chế độ, chính sách ưu đãi đối với thương binh gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9.3. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ người có công với cách mạng và việc cung cấp chân tay giả dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp khác cho thương binh, bệnh binh.

9.4. Hướng dẫn việc thực hiện lễ tưởng niệm liệt sỹ nhân các ngày lễ lớn, truy điệu liệt sỹ khi báo tử, phối hợp tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, cung cấp thông tin về tình hình mộ liệt sỹ theo hướng dẫn của Bộ Lao động TB và XH; Lập kế hoạch thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và tổ chức thực hiện.

9.5. Thông nhất việc quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ của tỉnh chịu trách nhiệm quản lý Nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ được giao.

9.6. Tham gia thành viên Hội đồng giám định y khoa của Tỉnh về thương tật và khả năng lao động cho thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách xã hội.

10. Về bảo trợ xã hội:

10.1 Trình UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo của các vùng, các khu vực trong tỉnh; Chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh công nhận xã nghèo, hộ nghèo trên địa bàn.

10.2. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn.

10.3. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội.

10.4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ đời sống vật chất, tinh thần đối với người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cả cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó khăn hiểm nghèo, nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu trợ, trợ giúp của Nhà nước và xã hội.

10.5. Chỉ đạo kiểm tra các cơ sở thực hiện nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

11. Về phòng chống tệ nạn xã hội:

11.1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai.

11.2. Chỉ đạo kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục lao động và xã hội trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp quản lý các cơ sở giáo dục lao động xã hội được giao.

12. Hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở, quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

13. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến

bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống tông tin lưu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lao động TB và XH đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện, xã.

15. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

16. Thạnh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động TB và XH thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực Lao động TB và XH sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

18. Quản lý cán bộ, công chức viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã phường, thị trấn làm công tác quản lý về Lao động TB và XH theo quy định của Bộ Lao động TB và XH và UBND tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản của sỏ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp cua UBND tỉnh.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

Điều 4. Các phòng chuyên môn, gồm:

1. Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công

2. Phòng Quản lý đào tạo nghề

3. Phòng Thương binh Liệt sỹ và Người có công

4. Phòng Bảo trợ xã hội

5. Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

7. Phòng Tổng hợp - Tổ chức

8. Thanh tra sở

9. Văn phòng sở

Điều 4. Các đơn vị trực thuộc Sở gồm:

1. Trường Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

2. Trường Kỹ thuật Việt - Đức

3. Trung tâm dạy nghề Quỳnh Lưu

4. Trung tâm dạy nghề Đô Lương

5. Trung tâm dạy nghề Phủ Quỳ

6. Trung tâm giới thiệu việc làm Nghệ An

7. Công ty Cung ứng xuất khẩu lao động và Chuyên gia Nghệ An

8. Khu điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An

9. Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An

10. Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ

11. Trung tâm Phục hồi chức năng và Chỉnh hình Vinh

12. Ban quản lý nghĩa trang Việt - Lào

13. Trung tâm Bảo trợ xã hội

14. Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người tàn tật

15. Làng trẻ em SOS Vinh

16. Trường Hecman Gmeines

17. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội I

18. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II

Điều 5. Chế độ làm việc:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc theo chế độ Thủ trưởng:

- Giám đốc Sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước. UBND tỉnh; Bộ Lao động TB và XH và HĐND tỉnh (khi có yêu cầu).

- Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số mặt công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc Sở theo thẩm quyền quy định hiện hành.

- Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Thanh tra Sở có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra.

Trưởng phòng chuyên môn, chánh thanh tra Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc, các phó giám đốc phụ trách về toàn bộ nội dung công việc thuộc phận hành chuyên môn được giao.

Phó Trưởng phòng, phó Chánh thanh tra Sở là người giúp Trưởng phòng, Chánh thanh tra Sở, được phận công phụ trách một số phần hành cồng việc và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở về phần hành công việc được giao.

Giám đốc Sở quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra Sở.

- Các đơn vị trực thuộc Sở có Giám đốc (Hiệu trưởng) và có từ 1 đến 2 Phó Giám đốc (Phó hiệu trưởng). Giám đốc (Hiệu trưởng) là ngươi phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Các Phó giám đốc (Phó hiệu trưởng) là người giúp Giám đốc (Hiệu trưởng) được Giám đốc (Hiệu trưởng) phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc (Hiệu trưởng), Phó Giám đốc (Phó Hiệu trưởng) các đơn vị trực thuộc Sở phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh và thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. Riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường HecmanGmeines thực hiện theo quy chế của Làng trẻ SOS Việt Nam và Bộ Lao động TB và XH.

- Các chuyên viên, thanh tra viên, nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc Sở làm việc theo sự phân công của Thủ trưởng trực tiếp và theo quy chế hoạt động nội bộ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Lao động TB và XH có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, các cấp, các ngành có liên quan để triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 7. Căn cứ vào bản Quy định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc nội bộ đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời báo cáo với UBND tỉnh (Qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi bổ sung.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung