UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học - Công nghệ, ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP , ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học - Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN , ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành “Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BKHCN , ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN , ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN , ngày 4 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-SKHCN , ngày 20 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Sỹ Thanh