THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀNGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH GIÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về Ngày Truyền thốngcủa ngành Giá

Hàng năm, lấy ngày 06 tháng 4 là“Ngày Truyền thống của ngành Giá”.

Điều 2. Yêu cầu của việc tổchức Ngày Truyền thống của ngành Giá

Việc tổ chức Ngày Truyền thốngcủa ngành Giá hàng năm phải đảm bảo các yêu cầu:

1. Thiết thực, tiết kiệm, cóhiệu quả và tránh hình thức.

2. Giáo dục truyền thống, độngviên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật,trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ,công chức, viên chức ngành giá.

3. Biểu dương, khen thưởng bằngcác hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân cóthành tích trong xây dựng ngành giá, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương,đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Hiệu lực và tráchnhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2010.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhânliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Quản lý giá Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng