ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 08/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1992

CHỈ THỊ

Về việc tăng thu và quản lý tiền mặt

____________

Những ngày cuối năm 1991 và đầu năm 1992 tình hình tiền mặt rất khẩn trương, song với sự nỗ lực cố gắng của các ngành địa phương trong tỉnh co nhiều biện pháp thu tăng tiền mặt, cùng với sự chi viện của TW nên có lương tiền mặt đảm bảo yêu cầu chi cơ bản, kịp thời tiền lương cho CBCNV, lực lượng vũ trang và nhân dân ăn tết Nguyên đán Nhâm Thân vui vẻ, tiết kiệm.

Hiện nay tiền mặt tiếp tục căng thẳng, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cấp bách, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng, HĐBT đã đề ra là: Kiềm chề, đẩy lùi lạm phát, ổn định tài chính, tiền tệ. Trên địa bàn của tỉnh nhà tăng cường thu lấy mà chi.

Từ yêu cầu trên, UBND tỉnh Chỉ thị một số nội dung, biện pháp tăng thu và quản lý tiền mặt trong thời gian tới như sau:

1. Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng lưu thông hàng hóa, thu mưa, nắm nguồn hàng, đẩy mạnh biện pháp thu thuê, thu khác trong các hệ thống tài chính, thu bán kỳ phiếu, bán vàng can thiệp thu đổi ngoại tệ…v.v. Đối với các đơn vị có kế hoạch thu tiền mặt phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu thu nộp tiền mặt tỉnh giao.

Các nhu cầu chi theo trật tự ưu tiên tiền lương, xã hội trợ cấp, quốc phòng an ninh tiết kiệm hợp lý theo khả năng cho phép, tạm hoãn và bắt bỏ những khoản chi chưa cần thiết.

2. Các ngành, các xí nghiệp, Công ty được nhà nước cấp vốn lưu động và cho vay vốn tín dụng có thu tiền mặt phải nộp đủ số tiền mặt vào Ngân hàng. Riêng đối với Ngành thương mại du lịch, lương thực, ngoại thương, việc phân phối số tiền mặt thu nộp theo tỷ lệ vốn cấu thành giữa tài chính và Ngân hàng nông nghiệp.

3. Các đơn vị thuộc hệ thống tài chính tỉnh tập trung thu đủ, thu đúng, thu vượt kế hoạch các khoản thu bằng tiền mặt, đồng thời tính toán xem xét có thu tiền mặt nộp thuế bằng tiền mặt (Trừ 03 ngành nói ở Điều 2). Để đảm bảo tăng mức tự cân đối nhu cầu chi tiền mặt của Chi cục Kho bạc.

4. Hệ thống Ngân hàng tỉnh theo chức năng vừa mở rộng hoạt động kinh doanh về tiền tệ tín dụng và đẩy nhanh công tác thanh toán, tập trung được tiền mặt cân đối yêu cầu chi trong tỉnh theo trật tự ưu tiên đồng thời xúc tiến thường xuyên, chặt chẽ công tác quản lý tiền mặt, mọi vi phạm sử dụng tiền mặt sai chế độ, đổi tiền séc lấy tiền mặt, đòi thanh toán bằng tiền mặt (2 đơn vị đều có tài khoản ở Ngân hàng) chuyển tiền mặt đi địa phương khác trên 50 triệu đều được xử lý đúng mức kể cả trong hệ thống Ngân hàng cũng như các xí nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị trong tỉnh.

5. Để tập trung khối lượng tiền mặt cần thiết và tăng cường hơn nữa công tác quản lý tiền mặt đảm bảo các yêu cầu chi tiền mặt trên địa bàn tỉnh, các ngành, các cấp các huyện thị trong tỉnh theo chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và NHNN tỉnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra thực hiện tốt các nội dung chỉ thị này.

6. UBND tỉnh giao cho NHNN tỉnh có trách nhiệm kiểm tra trong hệ thống ngân hàng và các đơn vị kinh tế trong tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện nội dung Chỉ thị này có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để cho hướng chỉ đạo./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm