UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Số 09/1999/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 1999 về việc thu lệ phí

xe thô sơ chở hàng ra, vào bến xe.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chc HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 06 /TC-TCDN ngày 24 tháng 2 năm 1997 của Bộ Tài chính về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;

Xét đề nghị của Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An tại Tờ trình số 02 TT/BX ngày 07 tháng 1 năm 1999, Tờ trình số 27 TT/GTVT ngày 07 tháng 1 năm 1999 của Sở Giao thông vận tải và Tờ trình số 48 TC/VG ngày 14 tháng 1 năm 1999 của Sở Tài chính Vật giá về việc thu lệ phí xe thô sơ vào Bến xe khách của Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu lệ phí xe thô sơ (xích lô, ba gác) chở hàng ra, vào bến xe khách là: l.000đ/lượt xe.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An chịu trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đứng chế độ Nhà nước ban hành. Sở Tài chính Vật giá và Cục Thuế Nhà nước tỉnh Nghệ An hướng dẫn và giám sát việc thu chi đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Tài chính Vật giá, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Tất Thắng