THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦNTHƠ NHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéodài nhiệm kỳ hoạt động 2004 -2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày10 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4427/TTr-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêchuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011như sau:

1. Phó Chủ tịch:

- Ông Đào AnhDũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nguyên Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ.

2. Ủy viên:

- Bà Vũ ThịCánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phốCần Thơ.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vàcác ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng