BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc in vé xổ số kiến thiết.

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc in vé xổ số kiến thiết cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 thuộc Điều 3 Quy chế phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay ban hành kèm theo Quyết định số 141/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Việc in vé phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế và có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Vé in của mỗi kỳ phát hành phải đủ số lượng phù hợp với cơ cấu giải thưởng trong thông báo phát hành. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về tên doanh nghiệp in, ký hiệu, số lượng và mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi quản lý. ”

2. Bổ sung vào Điều 3 Quy chế phát hành xổ số lôtô ban hành kèm theo Quyết định số 142/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Việc in vé xổ số phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế, có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về tên doanh nghiệp in, ký hiệu, số lượng và mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi, quản lý. ”

3. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 thuộc Điều 3 Quy chế phát hành xổ số kiến thiết truyền thống ban hành kèm theo Quyết định số 143/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Việc in vé xổ số phải được thực hiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế, có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làm giả. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về ký hiệu, số lượng, mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi quản lý. ”

4. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 93/2004/QĐ-BTC ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

a) Loại hình doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng ký với cơ quan thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Xuân Hà