ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Phòng Tổng hợp 3

trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-UB ngày 13/1/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 185/VPUBND-HC ngày 21/12/2007 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 24/TT-SNV ngày 21/1/2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tổng hợp 3 trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Phòng Tổng hợp 3 có chức năng giúp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu với UBND tỉnh về các lĩnh vực: Nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực nội chính, nội vụ, cải cách hành chính, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được thông qua.

2. Xử lý các công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực nội chính, nội vụ cải cách hành chính, bao gồm:

- An ninh trật tự; quốc phòng; quân sự địa phương; xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, luật sư tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác; thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra hành chính, công vụ;

- Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội và đoàn thể; cải cách hành chính.

3. Giúp UBND tỉnh trong quan hệ phối hợp công tác với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

4. Tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân, kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; nhận và phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

5. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh (thuộc lĩnh vực được giao); điều hòa, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; tổng hợp báo cáo các hoạt động chung trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phân công theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng

2. Các chuyên viên: Do văn phòng UBND tỉnh phân công nhiệm vụ, làm việc trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh (theo quy chế làm việc của UBND tỉnh và quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh).

3. Biên chế Phòng tổng hợp 3 nằm trong tổng số biên chế hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường