CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 10/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 1991
QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ năm 1991

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990;

Căn cứ Nghị định số 50-HĐBT ngày 24 tháng 5 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Năm 1991, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ được gọi nhập ngũ:

Nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi,

Nữ thanh niên 18, 19 tuổi, có trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên, chưa lập gia đình riêng, tình nguyện phục vụ tại ngũ 2 năm.

Theo chỉ tiêu phân bổ cho các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

Thời gian giao nhận quân:

Đợt 1: Từ 1-3-1991 đến ngày 31-3-1991.

Đợt 2: Trong tháng 8, tháng 9-1991 (thời gian cụ thể do Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Nội vụ quy định).

Điều 3.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, Ngành, các địa phương thực hiện./.

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt