THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 100/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 6628/TTr-BGTVT ngày17 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 16/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bộ Giao thôngvận tải (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích thực hiện công tácthương binh liệt sĩ trong Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần vàosự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cánhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẬPTHỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ)

01. Cụm cảng Hàng không miền Bắcthuộc Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

02. Cảng Quy Nhơn thuộc Cục Hànghải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

03. Cảng Nghệ Tĩnh thuộc CụcHàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

04. Công ty Cổ phần Dịch vụ vàVận tải ô tô số 6 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

05. Ban Quản lý Dự án đường HồChí Minh, Bộ Giao thông vận tải;

06. Tổng Công ty Xây dựng côngtrình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải;

07. Tổng Công ty Tư vấn thiết kếGiao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải;

08. Trường Đại học Hàng hải, BộGiao thông vận tải;

09. Ông Phạm Văn Xuân, (thươngbinh 3/4) Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Dự án 85,Bộ Giao thông vận tải;

10. Bà Nguyễn Thị Phong (thươngbinh 4/4) nhân viên văn thư lưu trữ thuộc Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Giao thôngvận tải;

11. Bà Phạm Thị Phượng, (conliệt sỹ) Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải./.