THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG TRƯƠNG CHÍ TRUNG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 8177-CVNS/BTCTW, ngày 29 tháng 6năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệmcó thời hạn ông Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Kạn, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và ông Trương Chí Trungchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bắc Kạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng