THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM LẠI BÀ NGUYỄN THỊ XUYÊN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét Tờ trình số 49-TTr/BCSĐ, ngày 11 tháng 5 năm 2010, của Ban cán sự đảng Bộ Ytế; Tờ trình số 1709/TTr-BNV ngày 08 tháng 6 năm 2010, của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thờihạn bà Nguyễn Thị Xuyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng