CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 101/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1982
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 101/CT
NGÀY 19 - 4 - 1982 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU,
CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN
XÂY DỰNG ĐIỀU CHUYỂN TỪ NƠI THỪA SANG NƠI THIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để sử dụng hợp lý lực lượng lao động xây dựng của Nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

1. Bộ xây dựng, các ngành ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đang quản lý công tác xây dựng cơ bản, phải có kế hoạch điều chỉnh lực lượng cán bộ, công nhân xây dựng của Nhà nước từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Sau khi điều chỉnh số cán bộ, công nhân xây dựng hiện có trong biên chế Nhà nước, nếu những công trình trọng điểm còn thiếu lao động để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, thì trước hết phải tuyển chọn trong số người đang thiếu việc làm ở khu vực Nhà nước (kể cả lực lượng tốt nghiệp ra trường đào tạo).

Trường hợp thật cần thiết, mới sử dụng thêm lực lượng lao động ngoài xã hội ở địa phương làm theo hợp đồng có thời hạn, Riêng đối với công trình trọng điểm lớn như thuỷ điện sông Đà, nhiệt điện Phả Lại ... ngoài lực lượng trong biên chế đến tăng cường, nếu thiếu lao động để bảo đảm tiến độ thi công và được Nhà nước cho chỉ tiêu tuyển lao động ngoài xã hội thì số lao động được tuyển đó cũng coi là lực lượng tăng cường cho công trình.

Đối với công nhân đào đường hầm, khoan nổ, lái xe cơ giới nặng thì cho tuyển số bộ đội hết nghĩa vụ về địa phương để bổ sung cho kịp yêu cầu phát triển của ngành.

2. Nguồn lao động làm công tác xây dựng trong biên chế Nhà nước được điều chuyển đến làm việc ở công trình xây dựng tại địa phương nào thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đó có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục đăng ký hộ khẩu và cấp phát lương thực, thực phẩm theo những quy định hiện hành.

Trường hợp địa phương không đủ khả năng cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, vẫn phải làm các thủ tục đăng ký hộ khẩu, rồi báo cáo lên trung ương giải quyết để không trở ngại đến tiến độ thi công các công trình.

3. Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Nội vụ, Lao động, Lương thực, Nội thương, Tài chính, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các ngành quản lý công tác xây dựng cơ bản và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

(Đã ký)

Đỗ Mười