THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆMKỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại tờ trình số 142/TTr-UBND-NC ngày 29 tháng 6 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2180/TTr-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệmThành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

- Ông Hà Văn Thạch, để nhận nhiệmvụ mới.

2. Ủy viên:

- Ông Lê Viết Cảnh, nguyên Chỉ huytrưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ;

- Ông Bùi Quốc Tài, nguyên Giám đốcSở Tài chính tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ông có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng