THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NAM HẢI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6190-CVNS/BTCTW, ngày 13 tháng 7năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 15/TTr-BCS ngày 12 tháng 3 năm2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 14/TTr-BNV ngày 30 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông NguyễnNam Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc láViệt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thuốc lá ViệtNam và ông Nguyễn Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn; các Vụ: KTN, ĐMDN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng