THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN TIẾN DĨNH GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6190-CVNS/BTCTW, ngày 13 tháng 7năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 17-TTr/BCS, ngày 08 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều động, bổ nhiệmcó thời hạn ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên ĐoànChủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thànhphố Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụvà ông Nguyễn Tiến Dĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: ĐP, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng