THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 1017/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ “BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ

NƯỚC CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VỀ HỢP TÁC HÀNG HÓA NÔNG SẢN”.

----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2087/TTr-BNN-HTQT ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về Hợp tác Hàng hóa nông sản”.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký Bản ghi nhớ nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ; NN và PTNT, NG, TP, KHĐT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). NT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Việt kiều ở Úc muốn mua đất nông nghiệp để chăn nuôi ?