ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 102/2009/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 28 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XEGẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Thông tư 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vậntải hướng dẫn sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánhvà các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 2717/SGTVT-VT ngày 09 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xethô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tựtrên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh,thành phố Nha Trang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

QUY ĐỊNH

VỀHOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔHAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

- Quy định này áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân trực tiếp hoạt động và liên quan đến hoạt động vận chuyển hànhkhách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánhvà các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô babánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên không được hoạt động vận chuyểnhành khách, hàng hóa.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Hàng hóa là máy móc,thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động vật sống và cácđộng sản khác được vận chuyển trên phương tiện vận tải đường bộ.

- Hành khách là ngườiđược chở trên phương tiện vận tải đường bộ, có trả tiền.

- Xe thô sơ là phươngtiện giao thông đường bộ không có lắp đặt động cơ đốt trong.

- Xe gắn máy là phươngtiện giao thông cơ giới đường bộ có lắp đặt động cơ đốt trong, dung tích xilanh dưới 50cm3.

- Xe mô tô hai bánh, xe mô tôba bánh là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có lắp đặt động cơ đốttrong, dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện đối vớingười điều khiển phương tiện

1. Về độ tuổi, sức khỏe, trìnhđộ hiểu biết và các giấy tờ cần thiết phải mang theo.

a) Đối với người điều khiển xethô sơ

- Có sức khỏe bảo đảm điều khiểnxe an toàn.

- Hiểu biết quy tắc giao thôngđường bộ.

b) Đối với người điều khiển xegắn máy

- Có tuổi từ 16 trở lên.

- Có sức khỏe phù hợp để điềukhiển loại xe cơ giới đường bộ có dung tích xi lanh dưới 50cm3.

- Có giấy chứng nhận hiểu biếtLuật Giao thông đường bộ do ngành giao thông vận tải cấp.

- Có giấy chứng nhận bảo hiểmtrách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

c) Đối với người điều khiển xemô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh

- Có tuổi từ 18 trở lên.

- Có sức khỏe phù hợp để điềukhiển loại xe cơ giới đường bộ có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3.

- Có giấy phép lái xe cơ giớiđường bộ hạng A1.

- Có giấy chứng nhận bảo hiểmtrách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Trang bị mũ bảo hiểm: ngườiđiều khiển, hành khách ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô bắt buộc phải đội mũ bảohiểm có cài quai đúng qui cách.

3. Quy định về trang phục vàbiển hiệu

a) Người điều khiển phương tiệntrong các tổ chức kinh doanh hoặc cá nhân đơn lẻ vận chuyển hành khách, hànghóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh phải cóbiển hiệu và trang phục riêng để phân biệt với các đối tượng tham gia giaothông khác.

b) Qui định về biển hiệu

Biển hiệu bằng mica, kích thước84mm x 50mm, được đeo ở trên áo phía ngực trái. Nội dung biển hiệu thể hiện tênngười điều khiển phương tiện và tổ chức kinh doanh (nếu là cá nhân thì ghi rõđịa chỉ thường trú). Màu biển hiệu và màu chữ do tổ chức kinh doanh tự chọn vàthống nhất trong cùng đơn vị. Chữ viết in hoa.

NGUYỄN VĂN HÙNG

TỔ TỰ QUẢN XE THÔ SƠ

PHƯƠNG SƠN – NHA TRANG

c) Qui định về trang phục: chấtliệu vải, màu của trang phục do tổ chức, đơn vị tự chọn thống nhất cho tất cảngười điều khiển trong tổ chức, đơn vị và đăng ký màu áo, quần với phòng Côngthương, Quản lý đô thị.

- Đối với áo:

+ Phải có cổ áo.

+ Phải có hai túi trước có nắp.

+ Tùy theo mùa có thể sử dụng áongắn tay hoặc dài tay.

Đối với quần: Quần dài, kiểu âu.

d) Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố giao trách nhiệm phòng Công thương, Quản lý đô thị quản lýthống nhất việc sử dụng trang phục của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinhdoanh theo lựa chọn của từng tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Điều kiện đối vớiphương tiện vận chuyển

1. Xe gắn máy, xe mô tô haibánh, xe mô tô ba bánh phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Yêu cầu về chất lượng an toànkỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây:

- Có đủ hệ thống phanh eo hiệulực.

- Có hệ thống chuyển hướng cóhiệu lực.

- Có đủ đèn chiếu sáng gần vàxa; đèn soi biển số, báo phanh, đèn tín hiệu.

- Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúngtiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe.

- Có đủ gương chiếu hậu và cáctrang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển.

- Có còi với âm lượng đúng quychuẩn kỹ thuật.

- Có bộ phận giảm thanh, giảmkhói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩnmôi trường.

- Các kết cấu phải đủ độ bền vàbảo đảm tính năng vận hành ổn định.

b) Yêu cầu về quản lý phươngtiện: Xe gắn máy, xe mô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Công an cóthẩm quyền cấp.

2. Xe thô sơ phải bảo đảm cácyêu cầu sau:

a) Yêu cầu về chất lượng an toànkỹ thuật:

Theo qui định “về tiêu chuẩnchất lượng an toàn kỹ thuật xe thô sơ ba bánh đăng ký hoạt động trên địa bàntỉnh Khánh Hòa” ban hành kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-SGTVT-VT ngày 19 tháng9 năm 2008 của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

b) Yêu cầu về quản lý phươngtiện:

Công an tỉnh Khánh Hòa qui địnhcụ thể việc đăng ký, cấp biển số xe thô sơ trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 5. Hoạt động vận chuyển

1. Xe thô sơ và các loại xetương tự chỉ được phép hoạt động đến huyện, thị xã, thành phố liền kề với nơiđăng ký quản lý.

2. Xe gắn máy, xe mô tô haibánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự được phép hoạt động trong địabàn toàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố qui định cụ thể tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động;các hoạt động dừng, đón trả khách và hàng hóa để bảo đảm trật tự an toàn giaothông tại địa phương.

4. Xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai, ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa hoạt độngtrên địa bàn nào thì phải tuân theo qui định của huyện, thị xã, thành phố đó.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang

- Chỉ đạo phòng Công thương,Quản lý đô thị căn cứ vào qui định này và tình hình trật tự an toàn giao thôngcủa địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định cụthể việc tổ chức, quản lý hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe thôsơ, xe gắn máy, xe mô tô hai, ba bánh và các loại xe tương tự đối với các tổchức, cá nhân trong phạm vi địa phương.

- Có cơ chế khuyến khích việcthành lập Hợp tác xã, Tổ tự quản, xây dựng thương hiệu trong kinh doanh.

Điều 7. Trách nhiệm của SởGiao thông vận tải

- Phối hợp với Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố trong việc quy định các vị trí dừng, đón trả kháchvà hàng hóa bảo đảm yêu cầu trật tự an toàn giao thông của địa phương và toàntỉnh.

- Tổng hợp và báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện đểgiải quyết kịp thời.

Điều 8. Trách nhiệm của Côngan tỉnh

Quy định cụ thể, việc tổ chứcđăng ký, cấp biển số xe thô sơ đối với từng huyện, thị xã, thành phố./.