THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổchức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chươngtrình Tín dụng Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh (têntiếng Anh là Economic Management and Competitiveness Credit, gọi tắt là Chươngtrình EMCC) để giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và triển khai thực hiện Chươngtrình này (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC baogồm các thành viên sau:

- Trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh;

- Phó Trưởng Ban thường trực phụ trách Chươngtrình EMCC: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC cónhiệm vụ:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và triểnkhai thực hiện Chương trình EMCC;

- Chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan:(i) nghiên cứu, đề xuất nội dung của những hành động chính sách đưa vào Chươngtrình EMCC phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của đất nước trongtừng thời kỳ; (ii) xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai cụ thể nhằm đảmbảo hoàn thành các hành động chính sách trong Chương trình EMCC; (và (iii) thảoluận và thống nhất với WB và các nhà tài trợ về các nội dung có liên quan, cácbiện pháp giải quyết trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt KhungChính sách của Chương trình EMCC phù hợp với mục tiêu của Chương trình EMCCtheo từng năm và phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nướctrong từng thời kỳ;

- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các Bộ, ngànhvà các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng và thực hiện Chương trìnhEMCC; định kỳ kiểm tra việc thực hiện các cam kết theo đúng nội dung và lịchtrình đã thống nhất với WB và các nhà đồng tài trợ trong khuôn khổ Chương trìnhEMCC;

- Chỉ đạo công tác điều phối giữa các nhà tàitrợ trong việc hỗ trợ thực hiện các mục tiêu và trọng tâm của Chương trình EMCC;

- Báo cáo kịp thời lên Thủ tướng Chính phủ vềcác vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của mình và đề xuất các giải pháp,kiến nghị khi cần thiết;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chương trìnhEMCC;

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC làm việc theo chếđộ kiêm nhiệm. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC là Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động củaBan Chỉ đạo Chương trình EMCC, có quyền sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thựchiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Phân công công tác và nhiệm vụcủa các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC:

1. Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạoChương trình EMCC để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Giải quyết các đề xuất liên quan thuộc phạm viChương trình EMCC theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viênBan Chỉ đạo và yêu cầu các Bộ, cơ quan hữu quan thực hiện các công việc cần thiếttrong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC theo kếhoạch đã đề ra;

2. Phó trưởng Ban Thường trực có nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; đề xuất, chuẩn bị nội dung, chương trìnhcông tác của Ban chỉ đạo Chương trình EMCC; kiến nghị lên Trưởng Ban Chỉ đạoviệc triệu tập họp Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC;

- Tổ chức công tác phối hợp với các Bộ, ngành vàcác cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Chươngtrình EMCC; tổng hợp và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC về các vấnđề có liên quan;

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiệnchương trình, kế hoạch công tác đã phân công, tổ chức phối hợp công tác giữacác ủy viên của Ban Chỉ đạo;

- Chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác kỹ thuậtChương trình EMCC;

- Chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo Chươngtrình EMCC, các buổi làm việc với WB và các nhà đồng tài trợ để kiểm điểmchương trình theo sự uỷ quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ của một ủy viên Ban Chỉđạo Chương trình EMCC;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉđạo giao.

3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm, có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đượcphân công theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Có quyền sử dụng bộ máy của Bộ, ngành mình đểtổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo vềviệc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung và cam kết của Chương trình EMCCthuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành mình;

- Có quyền đề xuất các ý kiến của Bộ, ngành, cơquan mình về các vấn đề trong quá trình triển khai Chương trình EMCC, những vấnđề hợp tác với WB và các nhà tài trợ khác để Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyếtđịnh;

- Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và cáccơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề có tính chất liên ngành trong khuônkhổ Chương trình EMCC;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạoChương trình EMCC và các công việc chung của Ban Chỉ đạo. Trường hợp không thểtham dự họp, ủy viên phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc người chủ trì cuộchọp biết và phải gửi ý kiến của mình tới Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; đồngthời cử cán bộ Cấp Vụ của đơn vị đầu mối, thành viên Tổ công tác, dự họp thayvà có báo cáo lại về các nội dung có liên quan;

- Chỉ định: (i) một cán bộ cấp Vụ từ Vụ đầu mối– đơn vị được Lãnh đạo Bộ, ngành giao làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt nam,WB và các nhà đồng tài trợ - chịu trách nhiệm điều phối chung các hoạt độngthuộc Bộ, ngành mình; (ii) cán bộ cấp Vụ thuộc các Vụ chức năng tham gia Tổcông tác của Chương trình EMCC;

- Báo cáo kịp thời lên Trưởng Ban Chỉ đạo vềnhững vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của mình và đề xuất các phương ángiải quyết cụ thể.

Điều 5. Giúp việc cho Ban chỉ đạo Chươngtrình EMCC có Tổ công tác kỹ thuật Chương trình EMCC (sau đây gọi tắt là Tổcông tác).

- Thành phần Tổ công tác bao gồm:

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Tổ trưởng;

Tổ trưởng của Tổ công tác có nhiệm vụ: (i) điềuhành hoạt động của Tổ công tác; (ii) điều phối các buổi làm việc giữa các thànhviên của Tổ công tác với các nhà tài trợ; (iii) có quyền triệu tập các thànhviên của Tổ công tác tham dự các cuộc họp khi cần thiết và báo cáo kết quả lênPhó Trưởng Ban thường trực; (iii) đề xuất lên Phó Trưởng Ban thường trực, trongtrường hợp cần thiết, về việc triệu tập họp Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; và(iv) điều hành hoạt động của Tổ Điều phối Chương trình EMCC đặt tại Ngân hàngNhà nước Việt Nam.

- Thành viên là cán bộ cấp Vụ từ Vụ đầu mối, vàVụ chức năng của các cơ quan tham gia vào Chương trình (gồm các cơ quan: Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xãhội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Thanh tra Chính phủ);

- Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạoChương trình EMCC: (i) xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị và triển khai thựchiện Chương trình EMCC cho từng năm; (ii) đề xuất, xây dựng, thảo luận với nhàtài trợ về các vấn đề kỹ thuật của các hành động chính sách trong Chương trìnhEMCC; (iii) phối hợp với nhà tài trợ để thực hiện công tác phân tích trongChương trình EMCC; (iv) xây dựng các báo cáo kỹ thuật và báo cáo tóm tắt choBan Chỉ đạo Chương trình EMCC; (v) kiến nghị lên Ban Chỉ đạo Chương trình EMCCquyết định việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các công tác tổ chức hội thảo,nghiên cứu, mời cộng tác viên tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan; (vi)cung cấp kịp thời thông tin cho các uỷ viên Ban Chỉ đạo về các vấn đề có liênquan; và (iv) thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của TrưởngBan Chỉ đạo.

- Thành viên của Tổ công tác có nhiệm vụ: (i)thực hiện vai trò đầu mối và điều phối cho các Vụ, Cục hữu quan trong từng Bộ,cơ quan trong quá trình thảo luận, chuẩn bị và triển khai thực hiện thực hiệnChương trình EMCC; (ii) phối hợp với các bên có liên quan triển khai công tácnghiên cứu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của từng Bộ, ngành, cơ quan mìnhtrong khuôn khổ Chương trình EMCC; (iii) thực hiện các công việc theo sự phâncông của Tổ trưởng Tổ công tác; và (iv) báo cáo kịp thời ủy viên Ban Chỉ đạoChương trình Chương trình EMCC, Lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan mình những vấn đềvướng mắc cần giải quyết, xử lý.

Điều 6. Những quy định chung:

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCCC tự giải thể saukhi hoàn thành thực hiện Chương trình EMCC;

Ngân sách hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ côngtác do Ngân hàng Nhà nước bố trí và được tính vào chi phí nghiệp vụ của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam;

Tổ Điều phối: Tổ Điều phối sẽ được thành lập tạiNgân hàng Nhà nước và do Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế làm Trưởng ban; thành viênlà một số cán bộ trực tiếp có liên quan và một số tư vấn cá nhân được thuêtuyển theo hợp đồng. Các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước tham gia Tổ Điều phốilàm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

Tổ Điều phối Chương trình EMCC sử dụng con dấucủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình;

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cácủy viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Công tác và Tổ Điều phối Chương trìnhEMCC, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b). 90

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng