THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1023/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủtịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 2935/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 và đề nghịcủa Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2741/TTr-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầuchức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ôngHoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và ông Hoàng Công Thủychịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng