ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THÔNG QUA VIỆC CHĂN NUÔI LỢN NÁIMÓNG CÁI, NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính - Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dựán 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giaiđoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số:32a/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao kếhoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêutừ ngân sách trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Công văn số: 713/UBND-KTTH ngày 22 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đính chínhkế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 691/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Mô hìnhgiảm nghèo bền vững thông qua việc phát triển chăn nuôi lợn nái Móng cái năm2013, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên mô hình

Mô hình giảm nghèo bền vữngthông qua việc phát triển chăn nuôi lợn nái Móng cái.

2. Thời gian triển khai

Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2013.

3. Địa bàn thực hiện

Tại 04 xã thuộc 02 huyện,cụ thể:

- Huyện Ba Bể: 02 xã (Phúc Lộc,Cao Thượng);

- Huyện Chợ Đồn: 02 xã (Yên Mỹ,Yên Thịnh).

4. Đối tượng tham gia

Các hộ nghèo theo kết quả ràsoát cuối năm 2012 được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có giấy chứng nhận hộnghèo). Các hộ nghèo đã được hỗ trợ; các hộ đang tham gia các dự án chăn nuôitrâu, bò và chăn nuôi lợn nái Móng cái của Chương trình mục tiêu quốc gia giảmnghèo hoặc do các tổ chức khác tài trợ không thuộc đối tượng được hỗ trợ từ Dựán này.

Tổng số hộ nghèo tham gia: 190hộ.

5. Các hoạt động của Mô hình

- Hỗ trợ 01 con lợn nái Móng cáiđủ tiêu chuẩn, trọng lượng từ 22-32 kg/con, số tiền 5.000.000 đồng/hộ cho 190hộ nghèo tham gia Mô hình.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật chocác hộ dân tham gia Mô hình về cách chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho lợnnái sinh sản.

6. Dự toán kinh phí thực hiện

- Tổng số kinh phí:1.057.136.340 đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2012chuyển sang và kinh phí Chương trình được giao năm 2013.

- Nội dung và mức chi hỗ trợ Môhình: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của BộTài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Dự kiến hiệu quả của Mô hình

7.1. Hiệu quả về mặt xã hội

- Tạo thêm việc làm, tăng thunhập cho các hộ nghèo tham gia Mô hình.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấukinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh, từng bước cải tạo giống lợn địa phương.

- Chủ động về giống lợn nuôithịt với chất lượng giống đảm bảo an toàn dịch bệnh, góp phần thúc đẩy tăngnhanh tổng đàn lợn của tỉnh.

7.2. Hiệu quả kinh tế

Theo tính toán, một năm một lợnnái đẻ 2 lứa trung bình 18 con. Với giá bán hiện tại là 80.000 đ/kg x 10 kg/conx 18 con = 14.400.000 đồng. Trừ chi phí, trung bình một lợn nái/năm là4.000.000 đồng, như vậy, một năm một con lợn nái thu về 10.400.000 đồng.

8. Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì thực hiện: SởLao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ba Bể, Chợ Đồn.

Điều 2. Căn cứ nội dungđược phê duyệt tại Điều 1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệmchủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án; sử dụngvà thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: BaBể, Chợ Đồn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí