HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1982
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 103/HĐBT NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1982 VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LÀ TẠM THỜI ĐỐI VỚI DÂN CÔNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 1982 về giải quyết chế độ đối với người đi làm nghĩa vụ dân công trên các công trường của Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 218-CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chính phủ về chế độ và phương thức cung cấp hàng hoá năm 1981;

Trong khi chờ Hội đồng Bộ trưởng ban hành chế độ lao động công ích; để bảo đảm nhu cầu thiết yếu về đời sống dân công;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nhân dân ở nông thôn và thành thị, học sinh các trường chuyên nghiệp và học sinh học nghề đi làm nghĩa vụ dân công trên các công trường của Nhà nước, cứ đạt một định mức lao động (định mức của Nhà nước và của ngành) theo chế độ khoán hoặc công việc được giao phải hoàn thành trong 1 ngày (công nhật), thì được trợ cấp thù lao 5 đồng.

Công nhân, viên chức Nhà nước đi là nghĩa vụ lao động không hưởng khoản thù lao này.

Điều 2.- Người đi làm nghĩa vụ dân công tự lo liệu mang lương thực, thực phẩm đi ăn trong thời gian làm nghĩa vụ; nếu là đội viên đội dân công chuyên trách đi làm thay cho những người có nghĩa vụ trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất... mà thiếu lương thực, thì hợp tác xã, tập đoàn sản xuất điều hoà lương thực hỗ trợ thêm cho đủ mức ăn 0,700kg lương thực/công. Những nơi bị thiên tai mất mùa, người đi dân công không có đủ lương thực mang theo và hợp tác xã, tập đoàn sản xuất cũng không có để hỗ trợ, thì được Nhà nước xét bán một phần lương thực bù chênh lệch theo giá chỉ đạo, trên cơ sở định mức lao động đạt được, tối đa không quá 0,250 klôgam/công định mức.

y ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi mở công trường tập trung đông dân công, có trách nhiệm tổ chức việc bán lương thực, thực phẩm, chất đốt... cho dân công theo giá chỉ đạo bán lẻ hoặc giá bảo đảm kinh doanh, để bảo đảm sinh hoạt bình thưởng cho người lao động trên công trường.

Điều 3.- Đội viện đội dân công chuyên trách, nếu mỗi năm làm được 145 ngày công trở lên (trên 6 tháng) ở công trường, thì được cấp thêm hai mét phiếu vải.

Về các chế độ khác như chế độ săn sóc khi ốm đau, tại nạn, bảo vệ sức khoẻ và an toàn lao động đối với dân công thì áp dụng theo chế độ hiện hành.

Điều 4.- Các chi phí cho dân công được tính vào giá thành công trình. Hàng năm cơ quan quản lý ngành ở trung ương xét duyệt các chi phí này cho các công trình thuộc vốn của trung ương đầu tư.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Lao động cùng các ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thi hành Quyết định này.

Điều 6.- Quyết định này thi hành kể từ ngày ký.

(Đã ký)

Tố Hữu