THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1032/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃHỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.

-Đồng chí Huỳnh Thị Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộithôi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Bổnhiệm đồng chí Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộikiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành.

Điều3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng