THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1038/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG TRỪDỊCH RẦY NÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2168/BNN-KH ngày 23 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 28 tấn Aperlaur 100 WP và 17 tấnthuốc Bassa 50 EC thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phươngphòng, chống dịch rầy nâu như đề nghị của Bộ tại công văn 2168/BNN-KH ngày 25tháng 7 năm 2008.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụngsố thuốc bảo vệ thực vật nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng