THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc hợp nhất Ban Ngoại vụ và Ban Biên giới thànhBan Ngoại vụ và
Biên giới và thành lập Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợpnhất Ban Ngoại vụ và Ban Biên giới thành Ban Ngoại vụ và Biên giới và thành lậpBan Dân tộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ vàcơ cấu tổ chức của Ban Ngoại vụ và Biên giới và Ban Dân tộc tỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miềnnúi và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải