THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 104/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐOLƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chứcnăng

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu,giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đolường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng, con dấu hình Quốc huy và trụ sởđặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảonghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chínhphủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Chiến lược, quy hoạch, chươngtrình, đề án, dự án quan trọng của quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm, hàng hóa.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ phê duyệt hoặc quyết định:

a) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình,đề án, dự án về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Dự thảo thông tư, văn bản về tiêuchuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hànghóa; về quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phùhợp;

c) Công bố tiêu chuẩn quốc gia;

d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốcgia, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn đối với các lĩnhvực và đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

đ) Quy định tiêu chí, điều kiện,trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; điều kiện, thủ tục xéttặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa do tổ chức, cá nhân đề nghị.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hóa.

4. Tổ chức thực hiện các văn bảnquy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự ánvề tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được phê duyệt hoặcban hành.

5. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyênmôn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cácvăn bản cá biệt khác theo quy định của pháp luật.

6. Về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹthuật:

a) Tổ chức xây dựng dự thảo tiêuchuẩn quốc gia, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực được phâncông;

b) Tham gia xây dựng dự thảo tiêuchuẩn quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trìsoạn thảo;

c) Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốcgia, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ chủ trì xây dựng; cho ý kiến về việc xây dựng và ban hành quychuẩn kỹ thuật địa phương theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựngtiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Tổ chức phổ biến áp dụng tiêuchuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoàiở Việt Nam;

e) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốctế, tiêu chuẩn khu vực theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức việc rà soát, kiến nghịBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ tiêu chuẩnquốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệcông bố hoặc ban hành;

h) Thực hiện việc tiếp nhận đăngký và xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật; xuất bản tiêu chuẩn quốc gia, danh mụctiêu chuẩn quốc gia.

7. Về đo lường:

a) Thiết lập, duy trì, bảo quản vàkhai thác các chuẩn đo lường quốc gia trong lĩnh vực được phân công;

b) Tổ chức hoạt động kiểm định, hiệuchuẩn và thử nghiệm về đo lường;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng hệthống chuẩn đo lường của Bộ, ngành, địa phương;

d) Chứng nhận chuẩn đo lường; côngnhận khả năng kiểm định phương tiện đo; chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đolường;

đ) Thực hiện việc phê duyệt mẫu phươngtiện đo sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

8. Về chất lượng sản phẩm, hànghóa:

a) Tổ chức thực hiện chương trình,dự án về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Chủ trì kiểm tra chất lượng sảnphẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa lưu thông trên thị trường, hànghóa nhập khẩu và hàng hóa trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm quản lý củaBộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phối hợp với các cơ quan quảnlý chất lượng có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng sảnphẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

d) Tổ chức hoạt động xét tặng giảithưởng chất lượng quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp;

đ) Quản lý nhãn hàng hóa và mã sốmã vạch.

9. Về đánh giá sự phù hợp với tiêuchuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

a) Quản lý hoạt động của các tổ chứcđánh giá sự phù hợp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Tổ chức thực hiện đăng ký lĩnhvực hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp;

c) Chỉ định các tổ chức đánh giásự phù hợp bao gồm: tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định, tổchức kiểm định; thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; hướng dẫn việc chỉ định các tổchức đánh giá sự phù hợp của Bộ, ngành, địa phương;

d) Chủ trì tổ chức thực hiện hoặcphối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các điều ước quốc tế, cácthỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ;

đ) Hướng dẫn triển khai các phươngthức đánh giá sự phù hợp theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học vàCông nghệ ban hành;

e) Quản lý hoạt động công nhận cáctổ chức thử nghiệm, hiệu chuẩn, chứng nhận sự phù hợp và giám định;

g) Phối hợp với các cơ quan có liênquan quản lý hoạt động công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

10. Phối hợp với cơ quan quản lýthị trường và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểmsoát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất và buôn bán hànggiả, hàng cấm, hàng hóa kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại khác liênquan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyđịnh của pháp luật.

11. Tổ chức và quản lý hoạt độngmạng lưới quốc gia cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thươngmại.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật; là đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vựctiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

14. Hướng dẫn, tạo điều kiện chocác hội, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hóa.

15. Quản lý và tổ chức thực hiệncác dự án đầu tư thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định củapháp luật.

16. Tổ chức thực hiện nghiên cứukhoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thử nghiệm, thông tin, tuyên truyềnvà tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

17. Kiểm tra, thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý theo thẩm quyềncác vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

18. Thực hiện cải cách hành chínhtrong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo mụctiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

19. Tổ chức triển khai thực hiệnviệc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của các cơ quanhành chính nhà nước.

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biênchế, cán bộ, công chức, viên chức và tài chính, tài sản được giao theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơcấu tổ chức

1. Vụ Tiêu chuẩn.

2. Vụ Đo lường.

3. Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợpquy.

4. Vụ Kế hoạch tài chính.

5. Vụ Hợp tác quốc tế.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Thanh tra.

8. Văn phòng.

9. Cục Quản lý chất lượng sản phẩm,hàng hóa.

10. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

11. Viện Đo lường Việt Nam.

12. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng 1.

13. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng 2.

14. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng 3.

15. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp.

16. Trung tâm Năng suất Việt Nam.

17. Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng.

18. Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng.

19. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanhnghiệp vừa và nhỏ 1.

20. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanhnghiệp vừa và nhỏ 2.

21. Trung tâm Đào tạo và Chuyển giaocông nghệ Việt – Đức.

22. Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng.

23. Vănphòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các tổ chức từ khoản 1 đến khoản9 Điều này là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lýnhà nước; các tổ chức từ khoản 10 đến khoản 23 Điều này là các tổ chức sự nghiệpphục vụ quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệquyết định thành lập, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp trựcthuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổngcục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứctheo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa các đơn vị thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộtrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệvà trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục; Phó Tổng cục trưởng chịutrách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác đượcphân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và tráchnhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2009 và thay thế Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Côngnghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cụctrưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng