THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ DI DÂNKHẨN CẤP RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ ĐẤT XÃ LƯƠNG MINH, HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trìnhbố trí dân cư;

Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiệnChương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An (công văn số 311/QĐ-UBNDNN ngày 14 tháng 6 năm 2012); ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5084/BKHĐT-KTNN ngày 16 tháng 7 năm 2012),Tài chính (công văn số 9568/BTC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2012), Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 2132/BNN-KTHT ngày 13 tháng 7 năm 2012) vềviệc hỗ trợ kinh phí để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất xã Lương Minh,huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính trích 10,0 tỷ đồng (mườitỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012 hỗ trợ tỉnh Nghệ An đểdi dân khẩn cấp ra khỏi vùng vùng sạt lở đất, bản Xốp Mạt, xã Lương Minh, huyệnTương Dương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cótrách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗtrợ và theo đúng quy định hiện hành; đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địaphương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ lương thực cho 37 hộ dânvà đầu tư thực hiện dự án nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).Lnh.29

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng