THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1053/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

­THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanhnghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanhnghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hànhtiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchsắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh TiềnGiang giai đoạn 2007 - 2009 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên:

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợiTiền Giang (năm 2007).

- Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang (năm2008).

2. Cổ phần hoá:

 a) Năm 2007

- Cảng Mỹ Tho.

- Công ty Chăn nuôi Tiền Giang.

b) Năm 2009:

- Công ty Khai thác và Cấp nước sinh hoạtnông thôn Tiền Giang.

- Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang.

- Công ty Công trình đô thị thị xã Gò Công.

- Công ty Công trình đô thị thành phố MỹTho.

Điều2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có tráchnhiệm:

1. Chỉđạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theođúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Trường hợpđiều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Quyếtđịnh số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về banhành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết địnhtỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần hoá.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Laođộng - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợpvới Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉđạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 - Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, ĐP, CN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng