THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
----------

Số: 1 055/QĐ- TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA

------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

Điều 1. Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

d) Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

2. Các Ủy viên Hội đồng theo số lượng và cơ cấu được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm các Ủy viên của Hội đồng.

3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 05 năm. Trường hp thay đổi nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch thì Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm của Hội đồng

Hội đồng có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Bộ phận kỹ thuật gồm một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực lao động, tiền lương của các cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia Hội đồng và nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý của Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học do Chủ tịch Hội đồng lựa chọn.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định sử dụng bộ máy làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng.

3. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực. Thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế làm việc của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng được sử dụng bộ máy làm việc của cơ quan, tổ chức do mình đại diện để giúp việc cho thành viên thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

4. Hội đồng được huy động chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hp tác xã Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục đổi tên và làm lại giấy khai sinh cho con ? Cách làm lại giấy khai sinh để đổi tên đệm cho trẻ ?