THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 -2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 143/TTr-BGDĐT ngày23 tháng 5 năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phépthành lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại tỉnh Nghệ An.

Điều 2. TrườngĐại học Công nghệ Vạn Xuân là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. TrườngĐại học Công nghệ Vạn Xuân hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động củatrường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban sáng lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân