ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu

“Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”

-----------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 94/TTr-SKH ngày 24 tháng 9 năm 2008,

QUYÕT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

QUY CHẾ

Xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu”

và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/ 2008/QĐ-UBND

 ngày 01 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang)

--------------------

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” được xét tặng nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam” và tổng kết phong trµo sản xuất kinh doanh, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng để xét tặng danh hiệu cho các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu hoạt động đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam”.

2. Hai năm bình xét một lần vào những năm chẵn.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Tập thể thuộc các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nh¸nh công ty hoạt động độc lập không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

2. Cá nhân giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Gi¸m ®èc chi nh¸nh, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng

1. Bình chọn những doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp cho sự phát triển của ngành, của từng lĩnh vực và kinh tế của cả tỉnh. 

2. Việc bình chọn danh hiệu hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bỏ phiếu kín hoÆc xin ý kiÕn b»ng v¨n b¶n, trên cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định, số phiếu phải quá bán. 

3. Xét tặng danh hiệu cho các doanh nghiệp và doanh nhân theo quy chế này đảm bảo khách quan, dân chủ, nhằm tạo động lực phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trong khối doanh nghiệp.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Danh hiệu và hình thức khen thưởng

1. Các danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận khi đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của quy chế này.

2. Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu được tặng Cúp “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng, mức tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước bằng với mức tiền thưởng của tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, tuỳ điều kiện cụ thể Hội đồng xét tặng quyết định mức thưởng bổ sung từ nguồn vận động của các doanh nghiệp.

3. Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu được tặng Cúp “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” và Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng, mức tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước bằng với mức tiền thưởng của tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, tuỳ điều kiện cụ thể Hội đồng xét tặng quyết định mức thưởng bổ sung từ nguồn vận động của các doanh nghiệp.

4. Lựa chọn 05 doanh nghiệp và 05 doanh nhân trong số những doanh nghiệp và doanh nhân đã gửi hồ sơ nhưng chưa được Hội đồng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” có các chỉ tiêu cơ bản đạt được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này (có một đến hai chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu c, d, đ, e) để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng

1. Tiêu chuẩn đánh giá thành tích của doanh nghiệp trong 3 năm liên tục:

a) Có đăng ký các danh hiệu thi đua từ đầu năm với Sở Nội Vụ;

b) Thực hiện nghiêm Luật Doanh nghiệp; chính sách pháp luật thuế; doanh nghiệp, doanh nhân không bị xử lý vi phạm về thuế theo Luật quản lý thuế và pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân được bình chọn;

c) Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh thu hàng năm phải tăng 20% trở lên);

d) Lợi nhuận hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước;

đ) Kim ngạch xuất khẩu một năm đạt 10 triệu USD và có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước trên 5% (chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu);

e) Nộp ngân sách một năm đạt từ 500 triệu đồng trở lên.

f) Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, trang bị bảo vệ môi trường làm việc và thực hiện bảo vệ môi trường sinh thái;

g) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước đối với người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đến người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công tại doanh nghiệp; không vi phạm pháp luật lao động, không xảy ra mất an toàn như: cháy, nổ, tai nạn lao động;

h) Chăm lo phát triển tổ chức công đoàn (và các tổ chức quần chúng khác - nếu có);

i) Doanh nghiệp có những bước phát triển mang tính bền vững so với các doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn, quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hoá, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;

k) Trong quá trình xét tặng, sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đã được tặng các danh hiệu do các cơ quan ở Trung ương tổ chức bình chọn hoặc đã được khen thưởng ở mức bằng khen trở lên.

2. Tiêu chuẩn doanh nhân:

a) Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp như quy định ở Khoản 2 Điều 3 từ 3 năm trở lên;

b) Đối với doanh nhân trong vòng 3 năm liên tục phải là lãnh đạo doanh nghiệp có một năm đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu”; đã được khen thưởng ở mức Bằng khen trở lên, hoặc các danh hiệu tôn vinh khác của Trung ương;

c) Có phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú;

d) Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

đ) Trong quá trình xét tặng, ưu tiên các doanh nhân có sáng kiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới (có bằng công nhận sáng kiến của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh hoặc Trung ương) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

e) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

f) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Điều 7. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” (sau đây gọi là Hội đồng xét tặng)

1. Chủ tịch Hội đồng xét tặng: Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Ủy viên Hội đồng xét tặng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở CôngThương; Sở khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (nếu có doanh nghiệp trong khu công nghiệp); Liên minh Hợp tác xã tỉnh; B¶o hiÓm x· héi tØnh; UBND c¸c huyÖn, thµnh phè (nơi doanh nghiệp ®Æt trô së); Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng: Sở Nội vụ.

4. Con dấu của Hội đồng xét tặng: Sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách khen thưởng bố trí theo năm xét tặng, kinh phí do các doanh nghiệp tham gia bình chọn đóng góp và kinh phí vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tài trợ.

2. Nguồn kinh phí khen thưởng giao cho cơ quan thường trực lập dự toán theo năm xét tặng trình UBND tỉnh phê duyệt và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 9. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng

Hồ sơ đề nghị xét tặng của doanh nghiệp, doanh nhân gồm:

1. Báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân có xác nhận của đơn vị chủ quản (Biểu M1, Biểu M2).

2. Văn bản đề cử của Hiệp hội doanh nghiệp hoặc các đơn vị có liên quan như: Hội đồng Liên minh các hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở, ngành quản lý lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (Biểu M3).

3. Văn bản hiệp y của cơ quan chủ quản của đơn vị, doanh nghiệp (trong trường hợp cần thiết).

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng gửi đến Hội đồng xét tặng (cơ quan thường trực) trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.

Điều 10. Quy trình xét tặng

1. Hội đồng xét tặng thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” cho các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

2. Các Hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan thông báo cho các doanh nghiệp thành viên của mình về kế hoạch triển khai giải thưởng và đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

3. Hội đồng xét tặng tiếp nhận xem xét, tổng hợp hồ sơ; tổ chức họp bỏ phiếu lựa chọn hoặc xin ý kiến bằng văn bản để lựa chọn ra “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”.

4. Hội đồng trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”, để tặng Cúp và Bằng khen.

5. Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày “Doanh nhân Việt Nam” vào tháng 10 năm xét tặng và trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”.

6. Hội đồng lựa chọn trong số “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc các tổ chức khác ở Trung ương tặng danh hiệu “Doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” hàng năm hoặc danh hiệu tôn vinh khác.

Chương III

Tæ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng xét tặng

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng xét tặng:

a) Chịu trách nhiệm chung của Hội đồng xét tặng trước UBND tỉnh;

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận các danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”;

c) Trình Chủ tich UBND tỉnh kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày “Doanh nhân Việt Nam” và trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu”, ”Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”.

2. Trách nhiệm của cơ quan thường trực:

a) Chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm; tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng của các tổ chức, cá nhân;

b) Chủ trì, lấy ý kiến của các Uỷ viên Hội đồng xét tặng trong việc đánh giá, lựa chọn danh sách các “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” trình Chủ tịch Hội đồng xét tặng xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng;

c) Hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng xét tặng và UBND tỉnh.

3. Trách nhiệm của Uỷ viên Hội đồng xét tặng:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng xét tặng phân công;

b) Tham gia đánh giá, lựa chọn danh sách các “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”;

c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng xét tặng về các nhiệm vụ được phân công.

Điều 12. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng

Các tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng phải đảm bảo hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phản ảnh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

Biểu M1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” năm...

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:........................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:....................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................

- Điện thoại :.......................................Fax:.....................................................

- Email:................................................Website:.............................................

II. Thành tích đạt được trong 3 năm gần nhất:

1. Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau (trong 3 năm gần nhất).

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm...

Năm...

1

Vốn kinh doanh

triệu đồng

2

Doanh thu

triệu đồng

3

Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

4

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

5

Kim ngạch xuất khẩu

USD

6

Kim ngạch nhập khẩu

USD

7

Đóng góp ngân sách (các loại thuế)

triệu đồng

8

Số lượng CBCNV

người

9

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

triệu đồng

10

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

người

11

Tham gia các hoạt động xã hội (công việc, kinh phí)

triệu đồng

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu khác mà doanh nghiệp đạt được trong 3 năm gần đây là:

Doanh nghiệp xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

...................., ngày........tháng........năm........

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Biểu M2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” năm...

------------------------------

I. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:.....................................................................................................

- Giới tính:.......................................................................................................

- Chức vụ:.......................................................................................................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Chức năng, nhiệm vụ chính:.........................................................................

- Chỗ ở hiện nay:............................................................................................

- Điện thoại:....................................................................................................

II. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:........................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:....................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................

- Điện thoại :.......................................Fax:.....................................................

- Email:................................................Website:.............................................

III. Thành tích đạt được trong 3 năm gần nhất:

1. Cá nhân:

- Phẩm chất đạo đức. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội/;

- Các hình thức được khen thưởng: từ Bằng khen trở lên trong vòng 3 năm.

2. Tập thể:

a) Cùng tập thể lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên đạt được các chỉ tiêu sau (trong 3 năm gần nhất).

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm...

Năm...

1

Vốn kinh doanh

triệu đồng

2

Doanh thu

triệu đồng

3

Lợi nhuận trước thuế

triệu đồng

4

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu

5

Kim ngạch xuất khẩu

USD

6

Kim ngạch nhập khẩu

USD

7

Đóng góp ngân sách (các loại thuế)

triệu đồng

8

Số lượng CBCNV

người

9

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

triệu đồng

10

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

người

11

Tham gia các hoạt động xã hội (công việc, kinh phí)

triệu đồng

b) Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

c) Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

d) Các danh hiệu khác mà doanh nghiệp đạt được trong 3 năm gần đây là:

Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

...................., ngày........tháng........năm........

Xác nhận của doanh nghiệp Người viết

Biểu M3

- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị:............................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Bắc Giang, ngày tháng năm

V/v: Đề cử xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp

và doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”.

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu”

và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”

Căn cứ vào Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số …./2008/QĐ-UBND ngày …./…/… của UBND tỉnh Bắc Giang;

Xét thành tích của.................................................................................................................

..............................................đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu”xét tặng cho các Doanh nghiệp và doanh nhân sau:

1. Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu năm……….cho DN

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu năm ……….cho Ông/Bà

- Họ và tên:........................................................................................................

- Chức vụ:..........................................................................................................

- Đơn vị công tác:..............................................................................................

...........................................................................................................................

(gửi kèm theo báo cáo thành tích của doanh nghiệp và cá nhân)

Thủ trưởng đơn vị

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Văn Hạnh