THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 107/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNHNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại tờ trình số 19/UBND ngày 05tháng 01 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 134/TTr-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệmchức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ôngPhan Lâm Phương, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và ông Phan Lâm Phươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng