THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1070/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH SƠN LA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị củaBộ Tài chính tại văn bản số 7015/BTC-NSNN ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 3709/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.158 tấn gạo từ nguồn dựtrữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạtnăm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng số gạo đượccấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân để cứu đói. Trườnghợp tiếp tục khó khăn, tỉnh báo cáo các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binhvà Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh