ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 39/TTr-STC-GCS ngày 04/4/2008 và Báo cáo số 55/BC-STP ngày27/5/2008 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đơn giá thuê đấttrong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (đã được giảiphóng mặt bằng, san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án đầu tưđược cấp có thẩm quyền phê duyệt) là 0,2 USD/m2/năm.

Đơn giá thuê đất trên đây được ổnđịnh trong thời hạn 5 năm.

Điều 2. Đơn giá thuê đất tạiĐiều 1 áp dụng đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào cáckhu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Giao Ban quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiệnquyết định này.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuếtỉnh; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngànhliên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị