THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1078/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦYVIỆT NAM ĐỐI VỚI ÔNG PHẠM THANH BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Thông báo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đồng chí Phạm Thanh Bình,Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủtịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tại văn bản số631-TB/UBKTTW ngày 13 tháng 7 năm 2010;
Căn cứ kết luận của Ban cán sự đảng Chính phủ tại phiên họp ngày 13 tháng 7 năm2010;
Theo đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 64/BCSĐBGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ chức vụChủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)đối với ông Phạm Thanh Bình để kiểm điểm trách nhiệm và thanh tra, điều tra làmrõ các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàuthủy Việt Nam và ông Phạm Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng