THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1086/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG NGUYỄN ĐỒNG TIẾN, GIỮ CHỨC PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét Tờ trình số 56/TTr-NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2009, của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam; Tờ trình số 30/TTr-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2010, của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thờihạn ông Nguyễn Đồng Tiến, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Đồng Tiến chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, HC, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng