THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1088/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNTỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềviệc chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 851/TCTHK-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng công ty Hàng khôngViệt Nam; Tờ trình số 3859/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giaothông vận tải; Tờ trình số 1772/TTr-BNVngày 11 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồngthành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng khôngViệt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hộiđồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên;

2. Ông Phạm Ngọc Minh, Ủy viên Hộiđồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

3. Ông Lưu Văn Hạnh, Ủy viên Hộiđồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

4. Ông Nguyễn Huy Tráng, Ủy viênHội đồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viênHội đồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng khôngViệt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng