THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành 02 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2020 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ?

Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ ban hành các văn bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ quy định tại Danh mục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (6).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT
Tên luật, ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Cơ quan phối hợp
Thời gian trình
1.
Luật phòng, chống mua bán người
01/01/2012
Nghị định của Chính phủ quy định việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan khác
Tháng 10/2011
2.
Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở hỗ trợ; chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan khác
Tháng 10/2011
3.
Luật kiểm toán độc lập
01/01/2012
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập
Bộ Tài chính
Các Bộ, ngành có liên quan
Tháng 10/2011
4.
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập
Bộ Tài chính
Các Bộ, ngành có liên quan
Tháng 10/2011

>> Xem thêm:  Phân biệt hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn ? Quy định về hình thức hợp đồng lao động ?